# Tags
#Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (4/2022) Bezzasadność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu dofinansowanego przez NCBR oraz skierowanie do NCBR wniosku o zakończenie realizacji Projektu.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 („Spółka”), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 17 lutego 2022 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o skierowaniu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o zakończenie projektu pn. „Obuwie przyszłości – opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej” („Projekt”), realizowanego w oparciu o zawartą w dniu 26 marca 2021 roku z NCBR umowę o dofinansowanie Projektu, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2021 z 29 marca 2021 roku. Na dzień podjęcia decyzji o skierowaniu wniosku do NCBR Spółka realizowała pierwszy z czterech etapów Projektu.

Główne zjawiska, których wystąpienie powoduje w ocenie Zarządu niezasadność kontynuowania prac nad Projektem obejmują:

a) znaczące wydłużenie czasu dostaw i ograniczenie dostępności materiałów (w tym elektroniki) oraz oprzyrządowania, niezbędnych do realizacji Projektu;

b) wzrost cen wskazanych powyżej materiałów (w tym elektroniki) oraz oprzyrządowania, przez co znacząco odbiegają one od cen przyjętych w budżecie projektu, skalkulowanych na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego na etapie składania wniosku o dofinansowanie;

c) ograniczona możliwość przetestowania rozwiązań w środowisku naturalnym (w domach opieki) ze względu na sytuację epidemiologiczną.

W opinii Zarządu kontynowanie prac nad Projektem powodowałoby powstanie nieuzasadnionych kosztów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 lutego 2022 r. w wykonaniu ww. decyzji skierował do NCBR wniosek o zakończenie realizacji Projektu. Wniosek o płatność końcową zostanie skierowany przez Spółkę do NCBR niezwłocznie po jego przygotowaniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ