# Tags
#Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (12/2022) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na system da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 9/2022 z 2 lutego 2022 r. w sprawie złożenia oferty na dostarczenie systemu robotycznego da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 8 lutego 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie 20-718, al. Kraśnicka 100 (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy i instalacji uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 13 853 058,27 zł netto. Realizacja dostawy systemu nastąpi w terminie do 56 dni od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość wynosi 11 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

SYNEKTIK SA (12/2022) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na system da Vinci

Brwinów: Działamy dla klimatu

SYNEKTIK SA (12/2022) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na system da Vinci

14 Forum Gospodarcze TIME

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ