# Tags
#Biznes i finanse

POLICE SA (35/2022) Podpisanie umowy na zakup węgla.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Emitent zawarł umowę ramową na zakup węgla (“Umowa”) z Polską Grupą Importową “Premium” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (“Sprzedający”).

Przedmiotem zawartej Umowy jest sprzedaż węgla pochodzącego z importu, przeznaczonego do celów energetycznych. Dostawy węgla realizowane w ramach Umowy, będą stanowiły dostawy uzupełniające tego surowca na cele energetyczne Emitenta.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zawiera ogólne warunki współpracy w zakresie dostaw i odbioru węgla. Szacunkowa łączna wartość dostaw w 2022 roku wyniesie około 35 mln zł netto. Emitent nie wyklucza realizacji kolejnych dostaw w ramach Umowy w przyszłości.

Umowy ramowe na zakup węgla ze Sprzedającym zostały zawarte także przez jednostkę dominującą w stosunku do Emitenta – Grupę Azoty S.A. oraz spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej razem z Emitentem łącznie zwani “Odbiorcami”). Dostawy węgla realizowane w ramach Umowy będą stanowić dla Odbiorców dostawy uzupełniające w stosunku do dostaw realizowanych przez dostawców strategicznych. W ramach umowy istnieje możliwość przekierowywania węgla pomiędzy odbiorcami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ