# Tags
#Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (18/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 („Spółka”), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto, Sala Blake, w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, treść projektów uchwał, opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2021 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2021 oraz raport biegłego dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ