# Tags
#Biznes i finanse

SYGNITY SA (42/2022) Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Sygnity” lub „Wykonawca”) informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2022 roku pomiędzy Sygnity, a Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (dalej jako: „Zamawiający”) umowy na Utrzymanie w sprawności i rozwój Oprogramowania „POMOST Std” wspierającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS) (dalej jako: „Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług w szczególności obejmujących: i) utrzymanie w sprawności Oprogramowania „POMOST Std”; ii) wykonywanie Zmian funkcjonalnych; iii) przeprowadzenie jednodniowych szkoleń w zakresie obsługi Oprogramowania w nowo wdrażanych JOPS. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 10,3 mln zł.

Strony zastrzegły obowiązek zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych z tytułu wystąpienia określonych przez strony zdarzeń wpływających na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, tj. w szczególności z tytułu niedotrzymania terminów usunięcia błędów i awarii. Ponadto z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z Umowy. Maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, możliwości odstąpienia od Umowy czy jej wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Na poczet należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto.

Dodatkowo, Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Spółką a Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła brutto ok. 26,3 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

SYGNITY SA (42/2022) Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

KPRM: 15 nowych miast w Polsce. Premier

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ