# Tags
#Biznes i finanse

POLICE SA (37/2022) Podpisanie aneksu do umowy LKW z PKO BP S.A. oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, nr 46/2016 z 20 września 2016 roku i nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, skorygowanego raportem bieżącym nr 30/2018/K z dnia 3 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. nr 30/2022 z 26 września 2022 roku (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – dalej: „Jednostka Dominująca”) Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2022 roku, wraz z Grupą Azoty S.A. oraz z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej („Kredytobiorcy”, „Spółki z Grupy”), podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego („Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego:

a) włączono do Umowy LKW Spółki z Grupy niebędące stronami Umowy LKW w charakterze kredytobiorców,

b) wydłużono okres obowiązywania Umowy LKW z 30 września 2022 roku do 30 września 2025 roku („Okres Kredytowania”), z opcją przedłużania Okresu Kredytowania na kolejne 12-miesięczne okresy,

c) podwyższono limit kredytowy umowy LKW do wysokości 1 mld zł („Limit Kredytowy”),

d) udostępniono w ramach Limitu Kredytowego Grupie Azoty S.A. kredyt w rachunku bieżącym, („KRB”),

e) udostępniono w ramach Limitu Kredytowego Jednostce Dominującej i Spółkom z Grupy będącym stronami Umowy LKW: kredyt obrotowy odnawialny, oraz limit na gwarancje bankowe i akredytywy bankowe,

f) włączono do Umowy LKW z dniem 30 września 2022 roku gwarancje bankowe udzielone przez Bank Spółkom z Grupy na podstawie odrębnych umów,

g) zwolniono spółki: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (łącznie „Kluczowe Spółki Zależne Jednostki Dominującej”), ze zobowiązań wynikających z umowy poręczenia Umowy LKW z 29 czerwca 2018 roku.

Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW, dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. został ustalony od 30 września 2022 roku sublimit na kredyt odnawialny, gwarancje lub akredytywy do wysokości 62 mln zł.

Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, a każdy z pozostałych Kredytobiorców (tj. Spółki z Grupy) ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego mu sublimitu.

Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

Ponadto Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2022 roku wraz Jednostką Dominująca oraz Spółkami z Grupy zawarł z Bankiem, powiązaną z Umową LKW, umowę o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PLN, EUR oraz w USD na okres do 30 września 2025 roku („Umowa CPR”).

Struktury cash poolingu rzeczywistego w PLN, EUR i w USD służą optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez Spółki z Grupy z globalnego limitu płynności grupy kapitałowej Jednostki Dominującej, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących Spółek z Grupy.

Ponadto Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje w związku z zawarciem Umowy LKW i Umowy CPR, iż w dniu 30 września 2022 roku wygaśnie zawarta z Bankiem oraz Grupą Azoty S.A. i wybranymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej, umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku z późniejszymi zmianami („Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł oraz powiązana z nią umowa o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PLN z dnia 30 września 2016 z późniejszymi zmianami, a także poręczenia za zobowiązania Umowy KRB o łącznej wartości 372 mln zł udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Bankiem a Jednostka Dominującą oraz Kluczowymi Spółkami Zależnymi Jednostki Dominującej jako poręczycielami.

Umowa LKW zawiera także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz Kluczowe Spółki Zależne Jednostki Dominującej ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z Umową Kredytu z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, skorygowanego raportem bieżącym nr 30/2018/K z dnia 3 lipca 2018 roku.

Zmiany wprowadzane aneksem do Umowy LKW, w szczególności polegające na scaleniu kredytów LKW i KRB przy jednoczesnym zwolnieniu Kluczowych Spółek Zależnych Jednostki Dominującej z poręczeń tych umów oraz scaleniu w ramach jednej Umowy CPR usług cash poolingu rzeczywistego w PLN, EUR i USD, mają na celu dalszą optymalizację pakietu finansowania długoterminowego, służącemu do finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowania dla spółek grupy kapitałowej Jednostki Dominującej poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrzgrupowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ