# Tags
#Biznes i finanse

ZE PAK SA (41/2022) Zawarcie przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. umowy pożyczki preferencyjnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Polski Autobus Wodorowy”, „Pożyczkobiorca”), zawarła umowę pożyczki („Umowa”) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚ”), zgodnie z którą NFOŚ udzielił Polskiemu Autobusowi Wodorowemu pożyczki na preferencyjnych zasadach do kwoty 50 milionów złotych („Pożyczka”). Pożyczka jest przeznaczona na finansowanie budowy zakładu do produkcji innowacyjnych autobusów wodorowych w Świdniku.

Zgodnie z treścią Umowy Pożyczka będzie wypłacana w transzach, wypłata pierwszej transzy ma nastąpić w pierwszym kwartale 2023 roku. Data ostatecznej spłaty Pożyczki przypada na dzień 20 grudnia 2037 roku. Preferencyjna stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Pożyczki równa jest stopie WIBOR 3M (jednak nie mniej niż 1%). Umowa przewiduje możliwość uzyskania przez Pożyczkobiorcę premii innowacyjnej (zmniejszenie kwoty zadłużenia do spłaty o 20%, nie więcej niż 10 milionów złotych) odpowiednio po osiągnięciu tzw. „efektu rzeczowego” w postaci oddania do eksploatacji zakładu produkcyjnego. Umowa przewiduje również umorzenie 25% zadłużenia po osiągnięciu tzw. „efektu ekologicznego” w postaci wprowadzenia na rynek odpowiedniej ilości innowacyjnych, ekologicznych autobusów wodorowych, wyprodukowanych przez Polski Autobus Wodorowy.

Główne zabezpieczenia spłaty Pożyczki stanowią: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe ZE PAK S.A. wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z przedmiotu hipoteki oraz zastaw na zbiorze rzeczy i praw – po zrealizowaniu inwestycji.

Pozostałe zobowiązania Pożyczkobiorcy, wynikające z Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach.

Budowa zakładu produkcyjnego jest już obecnie realizowana przez Polski Autobus Wodorowy w Świdniku. O podpisaniu umowy na realizację projektu Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku. Obecne zaawansowanie inwestycji oceniane jest na około 30%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ