# Tags
#Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (41/2022) Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 (“Spółka”), niniejszym informuje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r. (“NWZ”).

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W toku odbytych obrad NWZ odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad:

(i) pkt. 5 – “Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki” oraz

(ii) pkt. 6 – “Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu NWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ