# Tags
#Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (25/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 („Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r. wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

– nie wystąpiły uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

– nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

– do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnych uchwał.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.protektorsa.pl/raporty/raporty-2022/.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ