# Tags
#Biznes i finanse

SANWIL SA (10/2022) Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółki zależnej z Emitentem

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia 2022 r., uzgodnił ze spółką zależną pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520230, NIP: 8971798648, REGON: 022411588, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 złotych, w której posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników („Spółka Przejmowana”), Plan połączenia z Emitentem („Połączenie”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („łączenie się przez przejęcie”). Mając na uwadze fakt, że Emitent zamierza przejąć swoją jednoosobową spółkę zależną, Połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto, na podstawie art. 516 § 6 KSH, Połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, w ramach którego nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, jak również Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

Podstawową działalnością Spółki Przejmowanej jest działalność finansowa w zakresie udzielania pożyczek niekonsumenckich.

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku Połączenia, Emitent – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z uwagi na jego publikację zgodnie z art. 500 § 21 KSH. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których ma być powzięta uchwała o Połączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ