# Tags
#Biznes i finanse

BUDIMEX SA (1/2023) „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 roku Budimex SA podpisał umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Lublinie na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

Wartość umowy: 64 828 780,00 zł netto

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w raporcie bieżącym nr 75/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Łączna wartość umów z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną umową wynosi 202 818 780,00 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 7.10.2022 r. na: „Budowę trzech budynków sztabowo-koszarowych oraz placu apelowego w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” .

Wartość umowy o najwyższej wartości: 137 990 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 03.11.2022 r.

Termin zakończenia robót: 32 miesiące o daty podpisania umowy

Okres gwarancji: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

Okres rękojmi: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny brutto, wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ