# Tags
#Biznes i finanse

ASSECO BS SA (16/2022) Rejestracja zmian statutu Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.08.2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r., zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 roku.

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. obejmuje postanowienie § 13 ust. 2 i polega na tym, że:

§ 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.”

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ