# Tags
#Biznes i finanse

ASSECO BS SA (17/2022) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej “Asseco BS”) niniejszym informuje, iż 14 września 2022 r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 r i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 oraz w zw. z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ